top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN NEDENLERİ VE YASAL DAYANAKLARI

Almodo Altunlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Almodo”) şirket politikaları çerçevesinde ve Almodo ailesini genişleterek daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaçları yerine getirebilmeyi sağlayacak çalışan adayları tarafından ulaştırılan özgeçmişleri, mülakat sırasında sözlü olarak beyan ettiğiniz şahsınıza ait kişisel verileri; niteliğinizi, tecrübenizi ve ilginizi, açık pozisyona uygunluğunuzu değerlendirmek, gerektiği takdirde, ilettiğiniz bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçerek hakkınızda araştırma yapmak, başvuru ve işe alım süreci hakkında tarafınızla iletişime geçmek, ilgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak, şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla 1 (bir) yıl süreyle saklar. Kişisel verileriniz tarafımıza yazılı veya https://www.almodo.com.tr/ adresinde bulunan web sitemizdeki insan kaynakları segmenti, istihdam veya danışmanlık şirketleri, https://www.kariyer.net adresi,  İŞKUR, video konferans, telefon gibi araçlar aracılığıyla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında, tarafınızca iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar aracılığıyla toplanır.

Kişisel veriler; belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenir ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır.  Özgeçmişinizde bulunan tüm kişisel veriler, Almodo veri tabanında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) doğrultusunda gizli olarak saklanır.

 

Kişisel veriler veri tabanımızda maksimum güvenlik önlemi ve sınırlı erişim esas alınarak muhafaza edilir. Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel veriler; Kanun’a göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında, 28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen süreler dâhilinde tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir. Kişisel veriler, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara veya bilgi merkezi oluşturmak, şirket içerisinde verimliliği arttırmak amacıyla yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir. Kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak kişisel verisi işlenen kişinin, her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve verilmiş onayı geri alma hakkı bulunur. Bizimle paylaşılan kişisel veriler üzerinde Kanun’un 11. maddesi doğrultusunda sahip olunan haklar kolaylıkla kullanılabilir.

 

Bu haklar; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) Kanun çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir. 

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Almodo’ya daha önce bildirilen ve Almodo’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla konuya ilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek Almodo’ya iletebilirsiniz.

Başvuruda; 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, 

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, 

c)Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

d)Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve 

e) Talep konusunun bulunması zorunludur. 

Bu haklar doğrultusunda kişisel verilerinizin güncellenmesi veya diğer talepleriniz için her zaman Almodo ile 15 Temmuz Mahallesi, Bahar Caddesi, No: 43 - J Kat 10-11
Nurol Park Ofis, 34212 Güneşli - Bağcılar / İstanbul adresine yazılı olarak (posta veya elden) veya [kvkk@almodo.com.tr] e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz. Şirketimiz en geç 30 gün içinde talebinizi sonuçlandırır.

 

Şirketimizin sizi yazılı olarak bilgilendirmesi durumunda, bu işlem için 10 sayfaya kadar ücret talep edilmez. Şirketimiz, 10 sayfanın üzerinde olan her sayfa için sizden 1 Türk Lirası alabilir. Şirketimizin sizi CD veya flaş bellek ile bilgilendirmesi durumunda, sizden talep edilen ücret CD veya flaş belleğin maliyetini aşmayacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan talebi reddeder ise, cevabını size yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya başvuruya Şirketimiz tarafından süresinde cevap verilmemesi hallerinde, Şirketimizin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

Şirketimiz, başvurudaki talebi kabul ederse, gereklilikleri yerine getirir ve Şirketimizin hatası olması durumunda, sizden alınan başvuru ücreti tarafınıza iade edilir. Almodo, kişisel verilerin korunmasına azami ölçüde önem verir. Bu yüzden Almodo kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri alır.

 

Almodo tarafından kişisel verileri korumaya yönelik güvenlik sistemi ile ilgili denetimler periyodik olarak yapılır/yaptırılır. Almodo, kişisel verileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güncelliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli dikkati göstermeyi taahhüt eder. Almodo’nun gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Almodo bu durumu derhal çalışan adaylarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Almodo Altunlar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

bottom of page